โรงเรียนบ้านเบญจา

หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

090-4942070

สิ่งแวดล้อม พื้นที่หลักของอิทธิพลข้ามพรมแดนในบรรยากาศของรัสเซีย

สิ่งแวดล้อม ยุโรปตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะเยอรมนีและโปแลนด์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอสโตเนีย พื้นที่ทำเหมืองและแปรรูปหินดินดาน ยูเครน การปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในภูมิภาคเชอร์โนปิล แหล่งอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูงในภาคกลาง ในภูมิภาคคาร์คิฟและดอนบาส ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน การปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี มองโกเลียเหนือ เขตเหมืองแร่ พื้นที่หลักของอิทธิพลข้ามพรมแดนของรัสเซียในบรรยากาศของดินแดนที่อยู่ติดกัน

คาบสมุทร พื้นที่เหมืองแร่ ไปจนถึงฟินแลนด์และนอร์เวย์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไปยังฟินแลนด์และเอสโตเนีย เทือกเขาอูราลตอนใต้ อุตสาหกรรมและการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ไปยังคาซัคสถาน แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมและการแพทย์สมัยใหม่ในการควบคุมด้านสุขอนามัย ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาในการป้องกันผลกระทบจากปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก นี่เป็นเพราะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ของจำนวนปัจจัยที่แตกต่างกันในธรรมชาติ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสังคม สเปกตรัมที่ซับซ้อนและโหมดของอิทธิพล ความเป็นไปได้ของการกระทำพร้อมกัน รวมกัน รวมกัน เช่นเดียวกับ พยาธิสภาพต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ ท่ามกลางความซับซ้อนของผลกระทบต่อมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ พื้นที่พิเศษแห่งหนึ่งถูกครอบครองโดยสารเคมีจำนวนมากที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และด้านการผลิตอื่นๆ ปัจจุบัน

สารเคมีมากกว่า 35 ล้านชนิดเป็นที่รู้จัก และจากการประมาณการ มีการใช้สารเคมีมากกว่า 100000 ชนิดในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหลายชนิดมีผลกระทบด้านลบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารเคมีสามารถทำให้เกิดกระบวนการและสภาวะทางพยาธิวิทยาเกือบทั้งหมดที่รู้จักกันในพยาธิวิทยาทั่วไป ยิ่งกว่านั้น เมื่อความรู้เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ที่เป็นพิษลึกและขยายออกไป ผลกระทบประเภทใหม่ สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ พิษต่อภูมิคุ้มกัน

สารก่อภูมิแพ้ โกนาโดและพิษต่อตัวอ่อน มีแนวทางพื้นฐานหลายประการในการป้องกันผลกระทบจากสารเคมีในโลก ห้ามการผลิตและการใช้งานอย่างสมบูรณ์ การห้ามเข้าสู่สิ่งแวดล้อมและผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ การแทนที่สารพิษด้วยสารที่มีพิษน้อยกว่าและอันตราย ข้อจำกัด ระเบียบ ของเนื้อหาในวัตถุสิ่งแวดล้อมและระดับของการสัมผัสกับคนงานและประชากรทั่วไป ในขั้นตอนปัจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยี เกณฑ์หลักยังคงเป็นข้อ จำกัด ของเนื้อหาของสารเคมี

ในวัตถุสิ่งแวดล้อม สำหรับสิ่งนี้จะใช้มาตรฐานพิเศษ ในรัสเซียเช่นเดียวกับในหลายประเทศทั่วโลกมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยสองชั้น มาตรฐาน ระดับที่อนุญาตของสารอันตรายในวัตถุสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานและมีผลบังคับของกฎหมาย แนะนำระดับมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย กฎระเบียบด้านสุขอนามัยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผสมผสานกันบางอย่างเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบุคคล

สิ่งแวดล้อม

ด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและความเข้มของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานทำให้เกิดการละเมิดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในกรณีเช่นนี้ความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้รับการยกเว้นอย่างสมบูรณ์หรือความผิดปกติทางพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายแสดงออกในรูปแบบของโรคเฉียบพลันและเรื้อรังและในปริมาณที่ต่ำ ความเข้มข้น ระดับที่เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยทำ ไม่มีผลเสีย เมื่อศึกษารูปแบบของอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่

มีต่อร่างกายจะมีการกำหนดขอบเขตของค่าลบ สำหรับสารพิษ และค่าบวก สำหรับความจำเป็นทางชีวภาพ เช่น มาตรฐานด้านสุขอนามัยได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติบางประการ วัตถุป้องกัน เช่น บุคคล โรงงาน อุปกรณ์ทางเทคนิค สภาพแวดล้อมที่เนื้อหาของสารถูกทำให้เป็นมาตรฐานและควบคุม อากาศ น้ำ ดิน สารตั้งต้นทางชีวภาพของมนุษย์ เลือด ปัสสาวะ เกณฑ์ความเป็นอันตราย การปรากฏตัวของโรค

หรือแฝง พยาธิวิทยาชดเชยชั่วคราวในบุคคลหรือลูกหลานของเขา ความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางเทคนิค คุณค่าทางโภชนาการของพืชลดลง การควบคุมลักษณะชั่วคราว ผลกระทบตลอดชีวิตของบุคคล ระหว่างประสบการณ์การทำงาน ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ราคา ของมาตรฐาน เช่น ผลที่อาจเกิดจากการขาดหรือเพิ่มระดับที่อนุญาตปัจจุบัน ในประเทศของเราและต่างประเทศ มาตรฐานด้านสุขอนามัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบ

และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพของมนุษย์ ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยทำความเข้าใจช่วงพารามิเตอร์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมที่สุดหรืออย่างน้อยก็ยอมรับได้ ปลอดภัย จากมุมมองของการรักษาชีวิตปกติและสุขภาพของบุคคล ประชากรมนุษย์ และคนรุ่นต่อไปในอนาคต ตามนี้ พารามิเตอร์ของปัจจัยที่ทำให้เป็นมาตรฐานซึ่งมีโหมดและระยะเวลา

ของการกระทำที่เป็นไปได้จริง ไม่ควรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกาย ทั้งในทันที เป็นพิษ ก่อภูมิแพ้ หรือระยะไกล พิษโกนาโด พิษต่อตัวอ่อน ก่อมะเร็ง ก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธุ์ เร่งอายุ ผลที่เป็นอันตราย พวกเขาไม่ควรมีผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของคนรุ่นใหม่ ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล ประสิทธิภาพการทำงาน ฟังก์ชันการสืบพันธุ์และสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ

พื้นฐานทางทฤษฎีของการควบคุมด้านสุขลักษณะคือตำแหน่งทางชีววิทยาทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบของเกณฑ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อร่างกายและความเป็นไปได้พื้นฐานของการทำซ้ำปฏิกิริยาทางพยาธิวิทยาของมนุษย์ภายใต้สภาวะการทดลองและการประมาณค่า ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการไปยังมนุษย์ การกำหนดค่าเกณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปริมาณยาที่ไม่ได้ใช้งานสูงสุด หรือความเข้มข้นของสารอันตรายในการทดลองเรื้อรังระยะยาว สำหรับสารพิษใดๆ จะมีขีด จำกัด ของความเข้มข้นและปริมาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งด้านล่างจะไม่แสดงผลกระทบที่เป็นอันตราย ความเข้มข้นที่ปลอดภัยดังกล่าวมักจะต่ำกว่าเกณฑ์หลายเท่า คำนวณความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต ตามปริมาณที่ไม่ใช้งานสูงสุดที่ได้รับ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ ฟัน สาเหตุการเกิดเฝือกฟันในโรคปริทันต์