โรงเรียนบ้านเบญจา

หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

090-4942070

director

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจา

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านเบญจา

โรงเรียนบ้านเบญจา เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลพลูเถื่อน  (โรงเรียนบ้านปากแหก) เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยนายยวน อนุรักษ์

ปลัดอำเภอ ประจำกิ่งอำเภอพนม และแต่งตั้งให้นายจรัล  พนมกิจ และนายอรุณ จันทร์แสงกุล ทำการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนประมาณ ๓๐ คน

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ทางจังหวัดได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านเบญจา”

วิสัยทัศน์

  “ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ สานฝัน ชุมชน ทุกคนร่วมพัฒนาโรงเรียน”

พันธกิจ

๑.ปรับปรุงติดตามการเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
๓.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการเรียนการสอน
๔.ส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
๕.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
๖.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๗.ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงานของท้องถิ่น
๘.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพย์กรและสิ่งแวดล้อม
๙.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์